Odvody živnostníkov (SZČO) v roku 2019

Odvody živnostníkov (SZČO) v roku 2019

Odvody živnostníkov (SZČO) v roku 2019

Ako každý rok, aj v roku 2019 sa menili minimálne odvody živnostníkov. Z tohto článku sa dozviete ako sa tieto odvody zmenili od 01.01.2019, aká je minimálna výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ak ste živnostník, každý mesiac musíte platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výška týchto odvodov v roku 2019 sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017. Priemer v roku 2017 predstavuje sumu 954 €.


Odvody do Sociálne poisťovne

Minimálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov platný od 01.01.2019 je 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017, t.j. 50% zo sumy 954 € = 477 €.
Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov platný od 01.01.2019 je 7 – násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017, t.j. 7 x 954 € = 6 678 €.

Živnostník do Sociálnej poisťovne zaplatí odvody v nasledovne výške:

  • Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 20,98 €
  • Starobné poistenie 18 %, minimálne 85,86 €
  • Invalidné poistenie 6 %, minimálne 28,62 €
  • Rezervný fond 4,75 %, minimálne 22,65 €

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2019 predstavujú sumu 158,11 €.

Kedy Vám vzniká povinnosť platiť odvody?

Živnostník v prvom roku podnikania neplatí do Sociálnej poisťovne žiadne odvody. Táto povinnosť mu vzniká až po podaní daňového priznania a to od 01.07. nasledujúceho roka po roku kedy bola živnosť založená v prípade, ak jeho príjmy budú vyššie ako 5 724 €. V opačnom prípade povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne nevzniká.

TIP: V prípade, ak si odložíte podanie daňového priznania do 30.06. povinnosť platiť odvody vznikne až od 01.10.


Odvody do zdravotnej poisťovne

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. Na rozdiel od sociálneho poistenia táto povinnosť vzniká aicky po založení živnosti. Výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie je od 01.01.2019 v sume 66,78 €. Preddavok sa platí do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.


Prehľad odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 01.01.2019.

Odvody do Sociálne poisťovneMinimálny vymeriavací základ
Maximálny vymeriavací základSadzba v %Minimálny odvoMaximálny odvod
Nemocenské poistenie47766784,4 %20,98 €293,83 €
Starobné poistenie477667818 %85,86 €1 202,04 €
Invalidné poistenie47766786 %28,62 €400,68 €
Rezervný fond47766784,75 %22,65 €317,20 €
SPOLUx
x
33,15 %158,12 €2 213,75 €
Odvody do zdravotnej poisťovne Minimálny vymeriavací základMaximálny vymeriavací základ Sadzba v % Minimálny odvod Maximálny odvod
Zdravotné poistenie477667814 %66,78 €x
SPOLU14 %66,78 €x

Nárast oproti minulým rokom sme znázornili v tabuľke

2016201720182019
Minimálny odvody SP 142,20 €146,35 €151,15 €158,11 €
Maximálne odvody do SP1 422,13 €2 048,99 €2 116,29 €2 213,75 €
Minimálne odvody do ZP 60,06 €61,81 €63,84 €66,78 €